Gói 1: Hệ thống nguồn và thiết bị liên quan thuộc tàu 3D-CGG Amadeus (theo nguyên trạng của thiết bị) của Công ty TNHH Khảo sát Địa Vật lý PTCS CGGV. Đấu giá 8h ngày 30/8/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!