Gói 1 – Dây dẫn (Cáp điện lực) của Công ty Điện lực Bình Dương. Đấu giá 08h00 ngày 11/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!