Gỗ keo rừng trồng sản xuất thuộc kế hoạch khai thác năm 2023 của Trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm cây nguyên liệu giấy Hàm Yên.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!