Tổ chức đấu giá lần 2: Đường thô nhập khẩu bị nhiễm dầu DO của Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hải Thăng Long. Đấu giá ngày 25/01/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!