Đồng hồ nước và vật tư phế thải của Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!