Đồng hồ nước phế thải, vật tư, tài sản, công cụ dụng cụ, thiết bị không còn sử dụng của Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn. Đấu giá 08h15 ngày 27/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!