Điều hòa nhiệt độ hỏng không sử dụng được (mã CTNH 16 01 07) của Viễn thông Nam Định. Đấu giá lúc 14h ngày 22/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!