Điều hòa nhiệt độ hỏng không sử dụng được (mã CTNH 16 01 07) của Viễn thông Nam Định. Đấu giá lúc 14h ngày 12/7/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra