ĐẤU GIÁ THỬ NGHIỆM – TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HỒ CHÍ MINH: Tài sản vật tư thiết bị điện ứ đọng, thu hồi, kém mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng . Đấu giá 16h10 ngày 25/7/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!