(ĐẤU GIÁ THỬ NGHIỆM) Tài sản thanh lý của Công ty ABC

Cuộc đấu giá đã kết thúc!