ĐẤU GIÁ THỬ NGHIỆM: Lô tài sản thanh lý của Công ty TNHH XYZ.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!