ĐẤU GIÁ THỬ NGHIỆM: Lô tài sản thanh lý của Công ty TNHH XYZ. Đấu giá lúc 10h30 ngày 26/4/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!