ĐẤU GIÁ THỬ NGHIỆM DÀNH CHO KH THAM GIA ĐẤU GIÁ RPH VĨNH THẠNH: Khai thác gỗ loài thực vật thông thường từ rừng trồng phòng hộ (khai thác theo đám) của Ban QL Rừng phòng hộ Vĩnh Thạnh

Cuộc đấu giá đã kết thúc!