Đấu giá thử nghiệm 02

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!