(Đấu giá theo thủ tục rút gọn) Vật tư có chất thải nguy hại của Công ty Điện lực Lào Cai . Đấu giá 09h30 ngày 03/3/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra