Đấu giá rút gọn: Máy móc thiết bị không có nhu cầu sử dụng của Tổng Công Ty tại nhà máy Dệt Hải Vân (Đà Nẵng). Đấu giá 14h00 ngày 20/10/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá