ĐẤU GIÁ QUỐC TẾ: Tàu Bình Minh 02 (BM02) và các trang thiết bị, vật tư hàng hải đi kèm của : Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV. Đấu giá ngày 06/12/2021. INTERNATIONAL AUCTION: CGG BM02 VESSEL OF PTSC CGGV. Auction on December 06, 2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!