(Đấu giá Quốc tế lần 4) Gói 2: Hệ thống ghi và xử lý dữ liệu thuộc tàu 3D – CGG Amadeus (theo nguyên trạng của thiết bị)” và Gói 5: Hệ thống ghi và xử lý dữ liệu thuộc tàu 2D – Bình Minh 02 (theo nguyên trạng của thiết bị). Đấu giá 10h ngày 25/5/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: CUỘC ĐẤU GIÁ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DIỄN RA