(Đấu giá lần 3 theo thủ tục rút gọn) VTTB và công tơ thu hồi – Quý 2 năm 2023 của Công ty Điện lực Gia Lai. Đấu giá 09h30 ngày 12/9/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra