(Thay đổi thời gian tổ chức đấu giá – 14h30 ngày 14/4/2023) (Đấu giá Quốc tế lần 3) Gói 2: Hệ thống ghi và xử lý dữ liệu thuộc tàu 3D – CGG Amadeus (theo nguyên trạng của thiết bị)” và Gói 5: Hệ thống ghi và xử lý dữ liệu thuộc tàu 2D – Bình Minh 02 (theo nguyên trạng của thiết bị). Đấu giá 10h ngày 30/3/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!