(Đấu giá lần 3) (Đấu giá theo thủ tục rút gọn) Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty Cổ phần Sông Đà 9. Đấu giá 9h ngày 08/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: CUỘC ĐẤU GIÁ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DIỄN RA