ĐẤU GIÁ LẦN 3: CÂY CAO SU THANH LÝ. TỔNG DIỆN TÍCH: 64,83HA CỦA CÔNG TY CP CAO SU CÔNG NGHIỆP. ĐẤU GIÁ 14H30 NGÀY 01/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!