Đấu giá lần 2: VTTB và công tơ thu hồi – Quý 4 năm 2022 của Công ty Điện lực Gia Lai. Đấu giá 9h ngày 17/01/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!