Đấu giá lần 2: VTTB, CTĐT thanh lý năm 2023 đợt 1 Lô 2: VTTB chứa CTNH (mã CTNH 160107, 160113, 170303, 190601, 080204) của Công ty Điện lực Kon Tum. Đấu giá 9h30 ngày 17/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: CUỘC ĐẤU GIÁ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DIỄN RA