(Đấu giá lần 2) VTTB, công tơ thu hồi và TSCĐ thanh lý quý 1 năm 2023, gồm 89 mục VTTB thanh lý của Công ty Điện lực Bình Định. Đấu giá 14h ngày 05/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không đủ điều kiện diễn ra đấu giá