(Đấu giá lần 2) Tài sản cố định; vật tư thiết bị được thu hồi đánh giá phế liệu từ các công trình điện (chất lượng X<50%) đem bán thanh lý năm 2022 – đợt 2 (tồn kho đến ngày 01/10/2022). Lô 2: Tài sản cố định; Vật tư thiết bị thu hồi thanh lý có chứa chất thải nguy hại (mã CTNH: 190205, 080204, 160113) của Công ty Điện lực Hoàng Mai. Đấu giá 9h ngày 29/5/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra