(Đấu giá lần 2) Tài sản cố định đã hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không sử dụng được của Công ty Cổ phần Sông Đà 9. Đấu giá 14h30 ngày 24/5/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: CUỘC ĐẤU GIÁ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DIỄN RA