(Đấu giá lần 2) Lô tài sản bao gồm 220 bình accu các loại của Viễn thông Thừa Thiên Huế (danh mục kèm theo). Đấu giá 10h ngày 10/7/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không đủ điều kiện mở cuộc đấu giá