Đấu giá lần 2: Lô 2: Vật tư có chất thải nguy hại của Điện lực Lào Cai. Đấu giá 9h30 ngày 13/01/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá