(Đấu giá lần 2) Lô 2: Các Accu hỏng, không sử dụng được của Viễn thông Nam Định. Đấu giá 09h30 ngày 07/7/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!