Đấu giá lần 2: Lô 1: Vật tư ứ đọng, kém phẩm chất, VTTH là chất thải rắn công nghiệp của Điện lực Lào Cai. Đấu giá 8h30 ngày 13/01/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!