(Đấu giá lần 2) Lô 1: Cáp đồng hỏng kèm tủ hộp cáp không sử dụng được của Viễn thông Nam Định. Đấu giá 08h30 ngày 07/7/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!