Đấu giá lần 2: Lô 01: Các vật tư thiết bị, tài sản cố định thanh lý thuộc danh mục chất thải nguy hại của Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung. Đấu giá 09h00 ngày 28/3/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!