Đấu giá lần 2: Điều hòa nhiệt độ hỏng không sử dụng được của Viễn thông Nam Định (mã CTNH 160107). Đấu giá lúc 09h00 ngày 22/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!