(Đấu giá lần 2) 18 tài sản phục vụ thi công công trình của Công ty Cổ phần Sông Đà 5. Đấu giá 8h30 ngày 06/7/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: CUỘC ĐẤU GIÁ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DIỄN RA