Cốp pha hầm cũ hỏng, không còn khả năng sử dụng của Công ty CP Sông Đà 10. Đấu giá LẦN 2 lúc 14h30 ngày 23/9/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!