Cốp pha hầm cũ hỏng, không còn khả năng sử dụng của Công ty CP Sông Đà 10. Đấu giá 10h ngày 02/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: cuộc đấu giá không đủ điều kiện diễn ra