Cây tràm trồng năm 2017 của Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp. Đấu giá 08h30 ngày 16/4/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!