Cây cao su trên vườn cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận. Đấu giá ngày 28/3/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!