Cây Cao su thanh lý của Công ty CP cao su Đồng Phú. Tổng diện tích: 193,37ha Đấu giá ngày 22/11/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!