Cây cao su thanh lý tại Nông trường Cao su Châu Thành của Công ty TNHH MTV 30-4 Tây Ninh. Đấu giá 09h00 ngày 22/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!