Cây cao su thanh lý năm 2023 tại các Nông trường cao su thuộc Công ty TNHH MTV 30-4 Tây Ninh.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!