Cây cao su thanh lý của Công ty CP Cao su Tây Ninh. Đấu giá ngày 27/12/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá