Cây cao su thanh lý của Công ty CP Cao su Công nghiệp. Đấu giá ngày 24/3/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: