Cáp đồng viễn thông đã qua sử dụng của Viễn thông Quảng Nam

Cuộc đấu giá đã kết thúc!