Cáp đồng thu hồi thanh lý các loại của Viễn thông Quảng Trị. Đấu giá lúc 10h30 ngày 21/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!