Cáp đồng thu hồi không có nhu cầu sử dụng bán thanh lý năm 2024 của Viễn thông Hậu Giang.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!