Cáp đồng thu hồi để bán thanh lý lần 1 năm 2022 của Viễn thông Bình Thuận. Đấu giá 14h30 ngày 19/5/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!