Cáp đồng thu hồi của Viễn thông An Giang đã kém phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng năm 2022. Đấu giá 14h00 ngày 09/11/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!