Cáp đồng thanh lý của Viễn thông Khánh Hòa. Đấu giá 14h30 ngày 13/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!